[smartslider3 slider=4]

Privacy Policy

Privacy Policy ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy นโยบายนี้ครอบคลุมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ( ข้อมูลส่วนตัว) และข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ รวมทั้งเมื่อคุณกำลังใช้หรือการเข้าถึงบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยังครอบคลุมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวใด ๆที่ซึ่ง พันธมิตรทางธุรกิจของเราแบ่งปัน หรือที่เราร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้ไม่ได้กับการกระทำของบุคคลที่สาม ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม, รวมถึงไม่จำกัด เฉพาะการใด ๆ ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม, บริการ และ แอพพลิเคชั่น ต่างๆ (บริการของบุคคลที่สาม) ที่คุณเลือกที่จะเข้าถึงผ่าน บริการหรือกับบุคคลที่เราไม่จัดการหรือการจ้างงาน ในขณะที่เราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการเหล่านั้น ต่อบุคคลที่สามเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ, ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา, นโยบายความเป็นส่วนตัว, หรือการปฏิบัติของการให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจทานนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของบริการ ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณเข้าถึงPrivacy policy

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราอาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ของเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา Tnk Pad Printer